our Activities

Women in PR Events

Women in PR Cymru – Breakfast Briefing

13th February 2020
8:30 am - 10:00 am
Cardiff

Registration

Register now

As we enter a new year, with fresh challenges ahead, what do we need to do to help shape the direction of our organisations and businesses?

As PR and Communications professionals, how can we best influence our leaders and clients? And, as women, how can we equip ourselves to be effective in our roles and profession?

Come and hear from the new CIPR President, Jenni Field, who will talk to us about what she thinks are the big challenges in 2020 and what needs to change, both within the PR profession and within ourselves, to be truly effective.

Join us for our first breakfast briefing event and network with like-minded colleagues to help you refresh and recharge.

Jenni Field has over 15 years’ experience in communications. As Director of Redefining Communications, she specialises in internal communications – helping organisations go from chaos to calm; working with organisations to help them understand how to get teams to work together better and operations to work more efficiently.

Working at Director level for a global pharmaceutical company Jenni has worked in the public sector, defence, advertising and retail and hospitality industries. Working with a remote workforce, running a global communications function for a FTSE250 business her experience in gaining buy-in at a senior level, creating functions from scratch and creating campaigns that put the employee voice at the heart are all in her skillset.

Jenni is a fellow of the Chartered Institute of Public Relations (CIPR), a Chartered practitioner, qualified in internal communications and is a regular speaker on a range of topics linked to communication in the workplace. She is a Board Director for Chartered Institute of Public Relations and is the CIPR President for 2020.

Wrth inni ddechrau blwyddyn newydd, gyda heriau newydd o’n blaenau, beth ydym ni angen ei wneud i helpu lywio cyfeiriad ein sefydliadau a’n busnesau?

Fel cyfathrebwyr proffesiynol, sut allwn ni ddylanwadu ar ein harweinwyr a’n cleientiaid? Ac fel menywod, sut dylem arfogi ein hunain i fod yn effeithiol yn ein swyddi a’n proffesiwn?

Dewch i glywed Llywydd newydd Sefydliad Siartredig Cysylltiadau Cyhoeddus (CIPR) Jenni Field, yn siarad am yr hyn mae hi’n credu yw heriau mawr 2020 – beth sydd angen ei newid o fewn y proffesiwn cysylltiadau cyhoeddus ac yn bersonol – i fod yn wirioneddol effeithiol.

Ymunwch â ni ar gyfer ein digwyddiad Brecwast Briffio cyntaf a chwrdd â chydweithwyr o’r un meddylfryd â chi i’ch helpu i feddwl o’r newydd a’ch ysbrydoli!

Mae gan Jenni Field dros 15 mlynedd o brofiad ym maes cyfathrebu. Fel Cyfarwyddwr Redefining Communications, mae’n arbenigo mewn cyfathrebu mewnol – mae’n helpu sefydliadau i symud o anrhefn i drefn, gweithio gyda sefydliadau i helpu eu timau i gyd-weithio yn well ac i wneud prosesau weithio’n fwy effeithlon.

Mae Jenni wedi gweithio mewn amryw feysydd – gweithiodd fel Cyfarwyddwr i gwmni fferyllol byd-eang ac yn y sectorau cyhoeddus, amddiffyn, hysbysebu, manwerthu a lletygarwch. Mae ganddi brofiad eang a sgiliau niferus gan gynnwys gweithio gyda gweithlu o bell, rhedeg swyddogaeth gyfathrebu fyd-eang i fusnes FTSE250, ennill cefnogaeth ar lefel uwch, creu swyddogaethau cyfathrebu o ddim a lleoli llais y gweithiwr wrth galon y busnes.

Mae Jenni yn Gymrawd CIPR ac yn ymarferwraig siartredig. Mae ganddi gymwysterau mewn cyfathrebu mewnol ac mae’n siarad yn rheolaidd ar amryw o bynciau sy’n gysylltiedig â chyfathrebu yn y gweithle.

Mae’n Gyfarwyddwr Bwrdd i’r CIPR a hi yw’r Llywydd ar gyfer 2020.


Top